නාට්ය හා රංග කලාව ප්‍රතිඵල ලේඛනය- 2017

නාට්ය හා රංග කලාව ප්‍රතිඵල ලේඛනය -2016


Examination results of MA in Sinhala / MA in Buddhist Studies / MA in Linguistics / MBA / MBus


Examination results of Skill Development Programme


එක් අවුරුදු ශාස්ත්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණය ක්‍රිස්තියානි අධ්‍යනය ප්‍රතිඵල ලේඛනය

Master of Human Resource Management Degree (2014) / Master of Business Administration Degree Examination (2012/2014/2015) Results Sheets


MA in Archeology/ Economics Results Sheet

MSSc in Archeology


MA in Library & Information Science Results Sheet


Mass-Communication / Sociology / Industrial & Environmental Chemistry Results


බෞද්ධ අධ්‍යනය/ සිංහල /වාග් විද්‍යාව ප්‍රතිඵල ලේඛනය

ප්‍රතිඵල ලේඛනය 1

ප්‍රතිඵල ලේඛනය 2

ප්‍රතිඵල ලේඛනය 3


පශ්චාද් උපාධි ඪිප්ලෝමා / එක් අවුරුදු ශාස්ත්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණය (සමාජ විද්‍යා පීඨය)/ MASTER OF DEFENCE STUDIES DEGREE EXAMINATION RESULTS


Results of the M.A. in Sinhala / Buddhist Studies / Linguistics / Postgraduate Diploma in HRM / MBA


Results of the M.A. Degree Examination in Linguistics (First Year)

ශාස්ත්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණය (වාග්විද්‍යාව) අසමත් සහ අසම්පූර්ණ ප්‍රතිඵල ලේඛනය


දෑවුරුදු ශාස්ත්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණය (සිංහල)- ප්‍රතිඵල ලේඛනය


එක් අවුරුදු ශාස්ත්‍රපති -2016 අතිරේක ප්‍රතිඵල ලේඛනය

Postgraduate Diploma in Food & Nutrition - Results Sheet

MASTER OF PUBLIC HEALTH IN EPIDEMIOLOGY- 2013 ADDITIONAL RESULTS SHEET

MASTER OF SCIENCE DEGREE IN INDUSTRIAL & ENVIRONMENTAL CHEMISTRY RESULT SHEET


එක් අවුරුදු ශාස්ත්‍රපති -2016 අතිරේක ප්‍රතිඵල ලේඛනය


ශාස්ත්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණය - නර්ථනය සහ සංගීතය


MA in Linguistics Results Sheet


එක් අවුරුදු ශාස්ත්‍රපති (සමාජ විද්‍යාව) -2016 ඌන සමත් සහ අසම්පූර්ණ ප්‍රතිඵල ලේඛනය

එක් අවුරුදු ශාස්ත්‍රපති (ජන සන්නිවේදනය) -2016 ඌන සමත් සහ අසම්පූර්ණ ප්‍රතිඵල ලේඛනය

එක් අවුරුදු ශාස්ත්‍රපති -2016 අතිරේක ප්‍රතිඵල ලේඛනය


එක් අවුරුදු ශාස්ත්‍රපති -2016 සමත් අතිරේක ප්‍රතිඵල ලේඛනය (සමාජ විද්‍යාව)

MASTER OF ARTS DEGREE EXAMINATION IN SOCIOLOGY (ONE YEAR) OCTOBER/NOVEMBER & DECEMBER, 2016

MASTER OF SOCIAL SCIENCES (MSSC) DEGREE EXAMINATION IN SOCIOLOGY & MASS COMMUNICATION - 2016

එක් අවුරුදු ශාස්ත්‍රපති (සමාජ විද්‍යාව) -2016 ඌන සමත් සහ අසම්පූර්ණ ප්‍රතිඵල ලේඛනය

එක් අවුරුදු ශාස්ත්‍රපති (සමාජ විද්‍යාව) -2016 ඌන සමත් ප්‍රතිඵල ලේඛනය


සමාජීයවිද්‍යාපති -2016 ප්‍රතිඵල ලේඛනය

එක් අවුරුදු ශාස්ත්‍රපති -2016 සමත් ප්‍රතිඵල ලේඛනය

එක් අවුරුදු ශාස්ත්‍රපති (භූගෝලය) -2016 ඌන සමත් සහ අසම්පූර්ණ ප්‍රතිඵල ලේඛනය

එක් අවුරුදු ශාස්ත්‍රපති (ඉතිහාසය) -2016 ඌන සමත් සහ අසම්පූර්ණ ප්‍රතිඵල ලේඛනය

එක් අවුරුදු ශාස්ත්‍රපති (දේශපාලන විද්‍යාව) -2016 ඌන සමත් සහ අසම්පූර්ණ ප්‍රතිඵල ලේඛනය


ශාස්ත්‍රපති (ආර්ථික විද්‍යාව) සමත් ප්‍රතිඵල ලේඛනය


ශාස්ත්‍රපති (ආර්ථික විද්‍යාව) ඌන සමත් ප්‍රතිඵල ලේඛනය

ඌන සමත් ප්‍රතිඵල ලේඛන 1

ඌන සමත් ප්‍රතිඵල ලේඛන 2

ඌන සමත් ප්‍රතිඵල ලේඛන 3


2017.01.05 නිකුත් කරන ලද එක් අවුරුදු ශාස්ත්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණ (නැවත) - ක්‍රිස්තියානි සංස්කෘතිය, ලලිත කලා


RESULTS OF POSTGRADUATE DIPLOMA IN FOOD & NUTRITION - released on 05.01.2017 (3 pages)


2017.01.05 නිකුත් කරන ලද එක් අවුරුදු ශාස්ත්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණ අතිරේක ප්‍රථිපල ලේඛන - දර්ශනය


2016.11.22 නිකුත් කරන ලද එක් අවුරුදු ශාස්ත්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණ-පුරා විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව, අර්ථික විද්‍යාව

Postgraduate Diploma in Food & Nutrition

Postgraduate Diploma/M.Sc. Degree Examination in Applied Microbiology


2016.09.30 දින නිකුත් කරන ලද වාග්විද්‍යාව ප්‍රථිපල 

Linguistics results released on 30.09.2016


2016.09.05 දින නිකුත් කරන ලද ප්‍රතිඵල - ක්‍රිස්තියානි අධ්‍යයනය

2016.09.05 දින නිකුත් කරන ලද අසමත් හා අසම්පුර්ණ ප්‍රතිඵල - ක්‍රිස්තියානි අධ්‍යයනය

MA Degree Results in Christian Studies - Released on 05.09.2016


MA Degree Results in Linguistics - Released on 25.07.2016

2016.07.25 දින නිකුත්කරන ලද  ප්‍රතිඵල වාග්විද්‍යාව 


2016.07.25 දින නිකුත්කරන ලද ප්‍රතිඵල

2016.06.27 දින නිකුත්කරන ලද ප්‍රතිඵල

2016.06.13 දින නිකුත්කරන ලද ප්‍රතිඵල


POSTGRADUATE DIPLOMA EXAMINATION IN MARKETING 2016

RESULTS SHEET


එක් අවුරුදු ශාස්තරපති උපාධි පරීක්ෂණ ඔක්තෝබර් 2015 ප්රතිඵල ලේඛන:නාට්ය හා රංග කලාව 

Page 01


එක් අවුරුදු ශාස්තරපති උපාධි පරීක්ෂණ ප්රති ජනසන්නිවේදනය

අතිරේක ප්€රතිපල ලේඛන 01

අතිරේක ප්€රතිපල ලේඛන 2015 මාර්තු

අතිරේක ප්රතිපල ලේඛන 2015 මාර්තු ඌන සමත්

අතිරේක ප්€රතිපල ලේඛන 2015 ජුනි ඌන සමත් 

ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් 2015


එක් අවුරුදු ශාස්ත€රපති උපාධි පෙබරවාරි/මාර්තු 2015 පරීක්ෂණ ප්රතිල ලේඛන : නාට්€ය හා රංග කලාව

පළමු අර්ධ වාර්ෂිකය | දෙවන අර්ධ වාර්ෂිකය 


එක් අවුරුදු ශාස්තරපති උපාධි ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් 2015 ලිඛිත පරීක්ෂණ ප්රතිල ලේඛන සමාජවිද්€යාව - ඌන සමත් හා අසම්පූර්ණ ලේඛන

Page 01 | 


ශාස්ත€€රපති උපාධි ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් 2015 ලිඛිත පරීක්ෂණ ප්රතිල ලේඛන : සමාජවිද්€යාව

Page 01 | Page 02 |

ශාස්ත€€රපති උපාධි ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් 2015 ලිඛිත පරීක්ෂණ ප්€රතිල ලේඛන : ජනසන්නිවේදනය

Page 01 | Page 02 | 

ශාස්ත€රපති උපාධි ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් 2015 ලිඛිත පරීක්ෂණ (නැවත)ප්€රතිල ලේඛන : ජනසන්නිවේදනය

Page 01 |


ශාස්තරපති උපාධි ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් 2015 ප්රතිල ලේඛන : සමාජවිද්යාවසමත් ලේඛන

Page 01 | Page 02 | Page 03 | Page 04 | Page 05 | Page 06 |

MA Degree Examination in Sociology (one year) Oct/Nov 2015v - English Medium

Page 07 |

ශාස්ත€්€රපති උපාධි ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් 2015 ප්€රතිල ලේඛන : සමාජවිද්යාව -ඌන සමත් ලේඛන

Page 01 Page 02 Page 03 Page 04 |Page 05 Page 06 Page 07 Page 08 Page 09 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 

ශාස්ත¢€්€රපති උපාධි ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් 2015 ප්€රතිල ලේඛන : ජනසන්නිවේදනය - අසම්පූර්ණ ලේඛන

Page 01|

ශාස්ත්රපති උපාධිඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් 2015 ප්€රතිල ලේඛන :ජනසන්නිවේදනය -ඌන සමත් ලේඛන

Page 01 Page 02 Page 03 Page 04 Page 05 


ශාස්තරපති උපාධි නොවැම්බර් 2015 ප්€රතිල ලේඛන

MUSIC First Year First & Second Semester|MUSIC Second Year Second Semester|MUSIC Second Year First Semester| DANCING-First Year First & Second Semester|DANCING-Second Year First Semester|DANCING-2nd Year 2nd Semester

දෑ අවුරුදු ශාස්තරපති උපාධි ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් 2015 ප්€රතිල ලේඛන

BUST

දෑ අවුරුදු ශාස්ත€රපති උපාධි ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් 2015 අතිරේක ප්€රතිල ලේඛන

SINH

සමාජීය විද්යාපති උපාධි ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් 2015 ප්€රතිල ලේඛන

POLS

සමාජීය විද්€යාපති උපාධි ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් 2015 අතිරේක ප්රතිල ලේඛන

POLS

එක් අවුරුදු ශාස්ත€රපති උපාධි ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් 2015 සමත් ලේඛන

POLS

එක් අවුරුදු ශාස්තරපති උපාධි ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් 2015 ඌන සමත් ලේඛන

POLS

එක් අවුරුදු ශාස්ත€රපති උපාධි සමත් ලේඛන 2016.05.06

ECON & POLS|PHIL

Master of Public Health in Epidemiology

(Click here)


එක් අවුරුදු ශාස්තරපති උපාධි ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් 2015 ඌන සමත් සහ අසම්පූර්ණ ලේඛන

ARCH| GEOG

එක් අවුරුදු ශාස්ත€රපති උපාධි ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් 2015 සමත් ලේඛන

ARCH| GEOG

එක් අවුරුදු ශාස්තරපති උපාධි 2014 දෙසැම්බර් සමත් ලේඛන

ECON

එක් අවුරුදු ශාස්ත€රපති උපාධි සමත් ලේඛන

GEOG

දෑ අවුරුදු සමාජීයවිද්යාපති උපාධි ලිඛිත පරීක්ෂණ 2015 ප්රතිපල

ARCH| ECON| GEOG| HIST| PHIL


එක් අවුරුදු ශාස්ත්රපති උපාධි ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් 2015

ඌන සමත් සහ අසම්පූර්ණ ලේඛන
ECON සිංහල මාධ්€යය
ECON English Medium
HISTORY
PHILOSOPHY


ECONOMICS_English

එක් අවුරුදු ශාස්ත€රපති උපාධි පරීක්ෂණය(GEOG/ECON)

එක් අවුරුදු ශාස්ත€රපති උපාධි පරීක්ෂණය(MACO)

පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා පරීක්ෂණය(ECON)

පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා පරීක්ෂණය(PHIL)

එක් අවුරුදු ශාස්ත€රපති උපාධි පරීක්ෂණය(PHIL)

Master of Science Degree Examination in MIT (list1)

Master of Science Degree Examination in MIT (list2)

Master of Science Degree Examination in MIT (list3)


 

MSc/PGD in Microbiology Results (First Semester Nov/Dec 2014 and Second Semister Mar/Apr 2015)

MSc in MIT Results


 

MSSc/MA in Geography


 

MSSc/MA in Mass Communication

එක් අවුරුදු ශාස්ත€රපති උපාධි පරීක්ෂණය (පුනර්) - 2015 ජුනි

එක් අවුරුදු සමාජීයවිද්යාපති උපාධි පරීක්ෂණය (පුනර්) - 2015 ජුනි -අතිරේක පරතිඵල ලේඛනය

සමාජීය විද්€යාපති උපාධි පරීක්ෂණය - පුනර් (දෑවුරුදු) ලිඛිත පරීක්ෂණය - 2015 ජුනි

එක් අවුරුදු ශාස්ත€රපති උපාධි පරීක්ෂණය (පුනර්) - 2015 ජුනි

එක් අවුරුදු ශාස්ත€රපති උපාධි පරීක්ෂණය -අතිරේක - 2014 අගෝස්තු/සැප්තැම්බර් සහ ඔක්තෝබර්

එක් අවුරුදු සමාජීයවිද්€යාපති උපාධි පරීක්ෂණය (පුනර්) - 2015 ජුනි

අසමත් සහ අසම්පූර්ණ ලේඛනය - 2015 ජුනි

 

Old Results>>