සිංහල ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පාඨමාලාවට අදාළ නිබන්ධ බාරගැනීමේ කාලය මුලින් දැනුම් දී ඇති පරිදි  2020.08.31 වුව ද රටේ වර්තමානයෙහි  ඇතිවී තිබෙන ගැටලූකාරී ස්වභාවයත් සමග නිබන්ධ බාරගැනීමේ කාලය 2020.10.31 දක්වා දීර්ඝ කර ඇති හෙයින් පුස්තකාලය භාවිත කිරීමට හා පුස්තකාල පොත් බැහැර ගෙන යාමේ කාලයද 2019.10.31 දක්වා දීර්ඝ කර ඇති බව දන්වා සිටිමි

සිංහල ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පාඨමාලාවට අදාළ නිබන්ධ බාරගැනීමේ කාලය මුලින් දැනුම් දී ඇති පරිදි  2020.08.31 වුව ද රටේ වර්තමානයෙහි  ඇතිවී තිබෙන ගැටලූකාරී ස්වභාවයත් සමග නිබන්ධ බාරගැනීමේ කාලය 2020.10.31 දක්වා දීර්ඝකර ඇති බව දන්වා සිටිමි.

 

The students who have already completed their research, can submit the draft thesis (Spiral binding versionto the Department  of Linguistics for evaluation.  

 
Best Regards
 
Kavithaa Rajaratnam
Course Coordinator

 

Dear Students,

 

It is decided to give a two months extension to the MA in Linguistics a candidates of 2018/2019 batch, due to the COVID 19 pandemic. Thus, Students are requested to submit their dissertation to the department of Linguistics on or before 30th September 2020 with the signature of the relevant Supervisor.

 

Guidelines for dissertation can be downloaded from the URL given below.

 

https://hu.kln.ac.lk/depts/linguistics/index.php/portfolio-2/master-of-arts

 

When you bring your complete dissertation, Please bring two copies of that dissertation to two CDs.(PDF Documents)

 

Thank you

 

Dr. Kavithaa Rajaratnam

MA Course Coordinator

 

 

Dear Esteemed DBA/ Ph. D Scholars/ Researchers,

We as the doctoral colloquium organizing committee of the International Conference on Business and Information (ICBI) 2020, are pleased to inform you that we are organizing a Doctoral Colloquium in line with the ICBI 2020. This is organized by the Faculty of Commerce and Management Studies, University of Kelaniya, Sri Lanka. This doctoral colloquium provides you a platform to present your papers related to your doctoral thesis and thereby get feedback from esteemed scholars of your field. The types of papers that you can submit are,

  1. Papers with your pilot study or preliminary study data
  2. Conceptual papers and Literature review papers
  3. Empirical papers (if you are in your data analysis stage)

The greatest benefits of this event are that you can join with this forum from wherever you are in the world, as it is held via an online platform. Furthermore, you do not have to physically attend the conference and sacrifice your health and safety. Apart from that this valuable opportunity will provide you with the privilege of,

  1. a)Getting a publication done from your doctoral study prior to graduation irrespective of whether it is required from your university or not
  2. b)Getting feedback for your study from an expert in your field
  3. c)Getting comments and suggestions from other Ph. D scholars around the world who will be joining with us
  4. d)Participating for the conference from wherever you are

As such we kindly invite you to submit your papers for the Doctoral Colloquium of the ICBI – 2020 organized by the Faculty of Commerce and Management Studies, University of Kelaniya, Sri Lanka, by 15th July 2020. For further details kindly refer the web site on http://conf.kln.ac.lk/icbi/index.php/doctoral-colloquium.

Should you need further clarifications, pls do not hesitate to contact us via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

Faculty of Graduate Studies

University of Kelaniya, Kelaniya 11600,

Sri Lanka

+094 (112) 903 952

+094 (112) 903 953

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.