ශාස්ත්‍රපති/ සමාජිය විද්‍යාපති පාඨමාලාව - වාර්ෂික පරීක්ෂණය -2019 පෙබරවාරි/මාර්තු කාලසටහන
15 Jan 2019

ශාස්ත්‍රපති/ සමාජිය විද්‍යාපති පාඨමාලාව - වාර්ෂික පරීක්ෂණය -2019 පෙබරවාරි/මාර්තු කාලසටහන

සමාජීය විද්‍යා පීඨය-කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය ශාස්ත්‍රපති/ සමාජිය විද්‍යාපති පාඨමාලාව 2017 (20 කණ්ඩායම) වාර්ෂික පරීක්ෂණය -2019 පෙබරවාරි/මාර්තු කාලසටහන

Download Timetable

 

 

 

 

 

 

 

Last modified on Tuesday, 15 January 2019 10:55
Rate this item
(0 votes)

Contact us

Faculty of Graduate Studies

University of Kelaniya, Kelaniya 11600,

Sri Lanka

+094 (112) 903 952

+094 (112) 903 953

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.