සමාජීය විද්‍යා පීඨය - කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය ශාස්ත්‍රපති / සමාජිය විද්‍යාපති පාඨමාලාව, වා ර් ෂික පරීක්ෂණය - 2023 නව කාලසටහන

Rate this item
(1 Vote)

Contact us

Faculty of Graduate Studies

University of Kelaniya, Kelaniya 11600,

Sri Lanka

+094 (112) 903 952

+094 (112) 903 953

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.