සමාජීය විද්‍යා පීඨය - කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය ශාස්ත්‍රපති / සමාජිය විද්‍යාපති පාඨමාලාව, වා ර් ෂික පරීක්ෂණය - 2023 නව කාලසටහන

විභාග ආරම්භක දිනය - 2023.05.14

 

 

 

 

Rate this item
(0 votes)

Contact us

Faculty of Graduate Studies

University of Kelaniya, Kelaniya 11600,

Sri Lanka

+94 (0112) 903 952

+94 (0112) 903 953

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.