සමාජීය විද්‍යා අධ්‍යයන මණ්ඩලය, ශාස්ත්‍රපති/සමාජීය විද්‍යාපති දේශන ආරම්භ කිරීම. 2020 අධ්‍යයන වර්ෂය 22 කණ්ඩායම

Last modified on Wednesday, 06 January 2021 10:55
Rate this item
(8 votes)

Contact us

Faculty of Graduate Studies

University of Kelaniya, Kelaniya 11600,

Sri Lanka

+094 (112) 903 952

+094 (112) 903 953

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.