ශාස්ත‍්‍රපති/සමාජීයවිද්‍යාපති උපාධි පාඨමාලා - සමාජීයවිද්‍යා පීඨය වාර්ෂික පරීක්ෂණ - 2020 පෙබරවාරි/මාර්තු අයදුම්පත් කැඳවීම

Rate this item
(14 votes)

Contact us

Faculty of Graduate Studies

University of Kelaniya, Kelaniya 11600,

Sri Lanka

+94 (0112) 903 952

+94 (0112) 903 953

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.