ශාස්ත‍්‍රපති / සමාජිය විද්‍යාපති පාඨමාලාව - වාර්ෂික පරීක්ෂණය - 2020 පෙබරවාරි/මාර්තු කාලසටහන

සමාජීය විද්‍යා පීඨය - කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය
ශාස්ත‍්‍රපති / සමාජිය විද්‍යාපති පාඨමාලාව  2018
වාර්ෂික පරීක්ෂණය -  2020  පෙබරවාරි/මාර්තු
කාලසටහන


Last modified on Wednesday, 22 January 2020 07:15
Rate this item
(0 votes)

Contact us

Faculty of Graduate Studies

University of Kelaniya, Kelaniya 11600,

Sri Lanka

+94 (0112) 903 952

+94 (0112) 903 953

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.