සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ ශාස්ත‍්‍රපති/සමාජීය විද්‍යාපති MA/MSSc පාඨමාලාවට අදාළ දේශන ආරම්භ කිරීම - 22 කණ්ඩායම

Last modified on Wednesday, 19 August 2020 09:29
Rate this item
(3 votes)

Contact us

Faculty of Graduate Studies

University of Kelaniya, Kelaniya 11600,

Sri Lanka

+094 (112) 903 952

+094 (112) 903 953

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.