කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය , සමාජීය විද්‍යා පීඨය -  ශාස්ත්‍රපති / සමාජිය විද්‍යාපති පාඨමාලාව 

2021

තෝරාගත් සිසුන්ගේ නාම ලේඛණය

 

 

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය,සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ ශාස්ත්‍රපති / සමාජිය විද්‍යාපති පාඨමාලාව  2021 වර්ශය සදහා දැනට තෝරාගත් සිසුන්ට අදාල නාම ලේඛණය පහත ලින්ක් එකට පිවිසීම මගින් සනාත කරගත හැක.

 

                         තෝරාගත් සිසුන්ගේ නාම ලේඛණය - 1

                                    තෝරාගත් සිසුන්ගේ නාම ලේඛණය - 2

 

පාඨමාලාවන්ට අදාල ගාස්තු පහත පරිදි වේ.

 

පාඨමාලාව   

ශාස්ත්‍රපති

සමාජීය විද්‍යාපති

සමාජීය විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)   

107,500

132,500

සමාජීය විද්‍යාව (ඉංග්‍රිසි මාධ්‍යය)   

155,000

180,000

ආර්ථික විද්‍යාව

127,500

155,500

දේශපාලන විද්‍යාව

107,500

132,500

ජනසංනිවේදනය

107,500

132,500

භූගෝල විද්‍යාව

107,500

132,500

පුස්තකාල හා විඥ්ඥාපන විද්‍යාව

107,500

132,500

දර්ශනය   

107,500

132,500

ඉතිහාසය

107,500

132,500

පුරාවිද්‍යාව

107,500

132,500

 

පාඨමාලා ගාස්තු ගෙවීම සදහා පහත ගෙවීමේ ක්‍රම වේදයන් අනුගමනය කරන්න

 

          සිංහල

          ඉංග්‍රිසි

 

 

 

To All MPhil & PhD Research Students of the Faculty of Graduate Studies, University of Kelaniya

Policy for Issuing Student Accounts – Grammarly Software

The Faculty of Graduate Studies is proud to introduce “Grammarly” software to the research students free of charge.

What is Grammarly;

 1. Grammarly is an automated writing assistant. Grammarly assists students in improving their writing skills.
 2. It has an in-built plagiarism checker to prevent potential plagiarism.

 Student can use Grammarly;

 • while typing in words, emails, social media, or
 • in a word document or wherever writing involves.
 • after completing the report.
 • to edit group work.

Grammarly Software Student Accounts will be issued for the MPhil and PhD candidates registered at the Faculty of Graduate Studies subject to the following conditions;

 1. Those who are registered under the English Medium
 2. The candidate should have at least presented the first progress presentation
 3. The candidate should have at least submitted two progress reports
 4. Should have paid the relevant fees for the relevant year
 5. Should be within the stipulated period according to the guidelines
 6. Should have submitted a valid email address

  The user accounts will be deleted if not activated the account within one month.

Please fill the Google Form to request Grammarly accounts:  https://forms.gle/NWaiukXrHZacnBVX7

For technical assistance, please contact Ms. Sewwandi Hettiarachchi on 011290353 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Resources;

Grammarly Website - https://www.grammarly.com/

Account Basics - https://support.grammarly.com/hc/en-us/categories/115000018052-Account-Basics

Resolve Issues - https://support.grammarly.com/hc/en-us/categories/115000018072-Resolve-Issues

Frequently asked questions - https://support.grammarly.com/hc/en-us/categories/115000018611-About-Grammarly

Tips and Tutorials - https://support.grammarly.com/hc/en-us/categories/115000018631-Tips-Tutorials

 

 
Georgia State University has organized a webinar on methods for meta-analysis (on 19th November 2020). If you are interested, please register (free) soon. 
 
Link:

Contact us

Faculty of Graduate Studies

University of Kelaniya, Kelaniya 11600,

Sri Lanka

+94 (0112) 903 952

+94 (0112) 903 953

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.