සිංහල ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පාඨමාලාවට අදාළ නිබන්ධ බාරගැනීමේ කාලය මුලින් දැනුම් දී ඇති පරිදි  2020.08.31 වුව ද රටේ වර්තමානයෙහි  ඇතිවී තිබෙන ගැටලූකාරී ස්වභාවයත් සමග නිබන්ධ බාරගැනීමේ කාලය 2020.10.31 දක්වා දීර්ඝ කර ඇති හෙයින් පුස්තකාලය භාවිත කිරීමට හා පුස්තකාල පොත් බැහැර ගෙන යාමේ කාලයද 2019.10.31 දක්වා දීර්ඝ කර ඇති බව දන්වා සිටිමි

 

The students who have already completed their research, can submit the draft thesis (Spiral binding versionto the Department  of Linguistics for evaluation.  

 
Best Regards
 
Kavithaa Rajaratnam
Course Coordinator

 

Dear Students,

 

It is decided to give a two months extension to the MA in Linguistics a candidates of 2018/2019 batch, due to the COVID 19 pandemic. Thus, Students are requested to submit their dissertation to the department of Linguistics on or before 30th September 2020 with the signature of the relevant Supervisor.

 

Guidelines for dissertation can be downloaded from the URL given below.

 

https://hu.kln.ac.lk/depts/linguistics/index.php/portfolio-2/master-of-arts

 

When you bring your complete dissertation, Please bring two copies of that dissertation to two CDs.(PDF Documents)

 

Thank you

 

Dr. Kavithaa Rajaratnam

MA Course Coordinator

 

Contact us

Faculty of Graduate Studies

University of Kelaniya, Kelaniya 11600,

Sri Lanka

+94 (0112) 903 952

+94 (0112) 903 953

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.